Tuesday, June 30, 2009

Pats select Michal Poletin


Photo: http://www.hc-slavia.cz

From Rod's blog http://rodpedersen.blogspot.com/
Regina, Saskatchewan – They had to wait most of the day, but with the 59th pick of the 2009 CHL Import Draft, the Regina Pats are proud to select left winger, Michal Poletin from HC Slavia Praha of the U-20 Czech Extraliga.

In 2008-09 Poletin picked up 18 goals and 16 assists in 46 games. He was also the captain of the Czech U-18 team at the World Championships this past spring in Fargo, North Dakota.

Michal Poletin
Born June 9th, 1991
6’3” 210 Lbs.,
Shoots: Left
2008-09
HC Slavia Praha 46gp 18g 16a 34pts
Team Czech (U-18 WC) 6gp 1g 2a 3pts 2pim -2+/-
NHL Draft: Eligible 2010

Most scouting reports have Poletin pegged more as a North American style player who has the skills to be an asset on specialty teams. He doesn’t shy away from the corners, possesses a huge shot and is excellent in front of the net.
-----
From an August 18th Hockey News article Kelowna Rocket D-man Collin Bowman had this to say about Poletin:
Michal Poletin, LW, Czech Republic: “Great with the puck and really looked like a smart player who could find the open man,” Bowman said. Poletin plays for Slavia Praha and is draft eligible in 2009.
Link
-----
Here's a link to his profile from Slavia Praha's website (it isn't in English): Poletin's Profile
-----
From Czech Hockey... Yet another non-English link: http://www.hokej.cz

Michal Poletín (HC Slavia Praha)
03.04.09 | Autor: Václav Jáchim
Umí být tvrdý, dokáže vybojovat kotouče, tlačí se do koncovky. Michal Poletím splňuje nároky na moderní útočníky, v pražské Slavii vyrostl ve velmi perspektivního hokejistu. Jeden z kmenových hráčů ročníku 1991 zvládl během sezony většinu akcí reprezentační osmnáctky, nechyběl ani ve výběru pro mistrovství světa ve Spojených státech. "Chtěl bych domů přivést úspěch," řekl Poletín před odletem za Atlantik. V dalších sezonách touží neustále stoupat. "Tajně sním o NHL, jenže to je strašně daleko. Pořád stojím teprve na začátku," doplnil sympaticky.

As I don't speak or read Czech I found an internet translator and it loosely translates into and makes little to no sense:

It can be hard, can win wheels, pushed to the end. Michal Fly meets modern demands for attackers, in Prague Slavia grew in a very promising hokejistů. One of ordinary players managed during the year 1991 season the most representative of eighteen, one was in the selection for the World Championships in the United States. "I'd like to bring home success," said Poletín before leaving for the Atlantic. In other seasons ever want to climb. "Secretly dreaming about the NHL, but it is awfully far away. Still standing still at the beginning," added likeable.

There appears to be a Q & A with him in the story and I will post both the Czech and English "translation" next:

1) Hokejové začátky? "S hokejem jsem začínal ve čtyřech letech. Věnoval jsem se také golfu, bavil mě tenis. Ale k hokeji jsem měl nejblíž. Třeba i proto, že táta byl jedním ze sponzorů Slavie, má hokej moc rád."

2) Oblíbení trenéři? "Určitě pan Růžička, také Jiří Kalous nebo Josef Turek. Každý trenér mi něčím pomohl, bylo by jich víc."

3) Nejhezčí hokejové zážitky? "Asi druhé místo se slávistickým dorostem, které jsme v extralize vybojovali před dvěma lety."

4) Co vás nejvíc zarmoutilo? "Nejspíš nic. Zranění jsem zatím naštěstí neměl, což hned musím zaklepat."

5) Čeho se nejvíc bojíte? "Na ledě zranění, v soukromí mám strach o zdraví svých blízkých."

6) Co vás dokáže naštvat? "Při zápase, když se nedaří. A jinak? Vadí mi lidé, kteří lžou a pomlouvají. Nebo závidí."

7) Sledujete politiku? "Ne, vůbec."

8) Oblíbení herci, herečky? "Z herců by to byli Will Smith nebo Jackie Chan. Rád se podívám i na české filmy. Moc rád mám Pelíšky - to je klasika."

9) Jakou posloucháte muziku? "Je mi to jedno, nemám vyhraněný žánr. Stačí mi puštěné rádio."

10) Zamilované zvíře? "Pes. Doma máme dva, jmenují se Alan a Alt. Jeden je bavorský barvář, druhý bender teriér."

11) Oblíbená barva? "Červená a bílá."

12) Představa o ideální dovolené? "Loni jsem byl na Floridě a na Kanárských ostrovech, vysněnou destinaci na dovolenou nemám. Nejraději odpočívám tam, kde je teplo. A kde mohu být s rodinou."

13) Vysněný automobil? "Ještě nemám řidiíčský průkaz, měl bych si ho dodělat v červnu. Moje první auto by mohlo být střední třídy, pokud bych si měl jednou vybrat, zvolil bych třeba audi nebo bmw. Ale to je hlavně otázka peněz."

14) Co vám chutná? "Před zápasy kuřecí maso, jinak klasická česká jídla od mamky. Například vepřo knedlo zelo. K pití jablečný džus."

15) Kdo je vaším hokejovým agentem? "Agenta nemám."

16) Jaké čtete noviny a časopisy, sledujete internet? "Z novin čtu Sport a Blesk, na internetu jsem pravidelně. Sleduju veškeré novinky."

17) Jaké typy žen se vám líbí, máte přítelkyni? "Přítelkyni mám, jmenuje se Nela. Dívka mě musí zaujmout, měla by být nečím přitažlivá."

18) Jste pověrčivý? "Ani ne. Pokud mi vyjde zápas, příště si zkusím vzpomenout, co jsem dělal minule. A občas něco napodobím. Ale vážné rituály nemám, zbytečně by svazovaly."

19) Záliby? "Studuju druhý ročník gymnazia, takže se dost věnuju škole. Když mám čas, zajdu si zahrát golf, tenis. Nebo někam vyrazím s přítelkyní. Také miluju les. Táta je myslivec, vztah k lesu jsem získal díky němu."

20) Hokejové cíle? "Chtěl bych se dostat na mistrovství světa osmnáctiletých a tam získat úspěch. Tajně myslím na NHL, ovšem to je strašně daleko. Jednou bych chtěl v hokeji uspět, teď stojím teprve na začátku."

Vizitka Michala Poletína:

Klub: HC Slavia Praha
Pozice: útočník
Narozen: 9. června 1991
Číslo dresu: v klubu 5, v reprezentační osmnáctce 8
Výška/váha: 190 cm, 96 kg
Hůl: L
Premiéra v nejvyšší soutěži: extraligu dospělých dosud nehrál
Dřívější kluby: odchovanec pražské Slavie, v jiných klubech dosud nepůsobil
Reprezentace: nastupuje v mládežnických výběrech, je členem kádru letošní osmnáctky

English "translation":

1) Hockey beginnings? "With hockey, I started in four years. He also, I golf, I enjoyed tennis. But I had to suicide nearer. Maybe because my dad was one of the sponsors of Slavie, is much like hockey."

2) Favorite coaches? "Certainly, Mr. Ruzicka, also Jiri Kalous or Josef Turek. Every coach has helped me with something, it would be more of them."

3) The most beautiful hockey experience? "I think second place is slávistickým adolescents that we extralize fought two years ago."

4) What do you most sorry? "Probably nothing. Injuries fortunately I have not, which now have to knock."

5) What is the most fear? "On the ice injuries in the privacy of health I am worried about their relatives."

6) What can you get mad? "In the struggle, when wrong. And otherwise? Does it bother me, people who lie and pomlouvají. Or jealous."

7) following the policy? "No, not at all."

8) Favorite actors, actresses? "For the actors it would have been Will Smith or Jackie Chan. I look to Czech films. Very glad I Pelíšky - this is classic."

9) What are listening to music? "I don 't care, I do not have the strong genre. Just me a radio."

10) Love animals? "Pet. At home we have two, my name is Alan and Alt. One is the Bavarian barvář second Bender terrier."

11) Favorite color? "Red and White."

12) The idea of an ideal vacation? "Last year I was in Florida and the Canary Islands, dream destination for holiday nemám. Prefer resting where it is warm. And where can I be with his family."

13) dream car? "Do not have řidiíčský license, I should finish it in June. My first car would be middle class if he would like to choose one, I chose to be Audi or BMW. But this is mainly a question of money."

14) What you find? "Before the fighting chicken, otherwise classic Czech dishes from mom. For example, pork and dumplings with sauerkraut. To drink apple juice."

15) Who is your ice hockey agent? "I do not Agent."

16) What you can read newspapers and magazines, watching the Internet? "From the newspapers I read the Sports and Lightning, I am regularly on the Internet. Watching the news."

17) What types of women you like, you have a girlfriend? "I have a girlfriend, named Nela. Girl you must take, it should be something attractive."

18) Are you superstitious? "Not really. If I will match, next time you try to remember what I did last time. And sometimes something napodobím. But I do not have serious rituals, svazovaly unnecessarily."

19) Hobbies? "Study the second year of school, so take enough school. When I have time, go play golf, tennis. Or we leave somewhere with my girlfriend. Also, the love. My father is a gamekeeper, relationship to the forest I got through it."

20) Hockey objectives? "I'd like to get to the World Cup osmnáctiletých and there to get success. Secretly think the NHL, but it is awfully far away. One, I want to succeed at suicide, now stand only at the beginning."

Business Card Michael Poletína:

Club: HC Slavia Prague
Position: attacker
Born: 9 June 1991
Number jerseys: the club 5, the representative osmnáctce 8
Height / weight: 190 cm, 96 kg
Rod: L
Premiere in the competition: extraliga adults have played
Former clubs: odchovanec Slavia Prague, in other clubs so far does not
Representation: youth comes in the selection, is a member of personnel this year eighteen

Edit July 2: LeaderPost article re: Poletin

KS

0 Comments: